algemene voorwaarden

 

prijzen, geldigheidsduur, facturatie en garantie

hello energy is te allen tijde gerechtigd de prijzen voor onze producten en diensten te wijzigen. Actuele prijzen vindt u op hello-energy.com/ pricing. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Op het prijsbeleid van door ons ingekochte producten en diensten zoals TV schermen, mediaspelers en meetcontracten heeft hello energy geen invloed.
Offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden, na deze periode kunnen gewijzigde prijsafspraken van toepassing zijn.
Afrekening van kosten voor telemetrische meters en datalevering door het meetbedrijf, die de bedragen uit het voorstel overschrijden, vindt plaats na schriftelijk akkoord opdrachtgever, op basis van de daadwerkelijke kosten voor aanschaf en plaatsing. Met uitzondering van €15 per maand voor de inkoop van meetdata.
Eenmalige vergoedingen worden voor 50% vooruit gefactureerd en 50% na oplevering. Maandelijkse vergoedingen worden jaarlijks gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Wordt een abonnement opgezegd, wordt het eventueel vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd en binnen 14 dagen teruggestort.
Indien de Wederpartij een factuur niet tijdig betaalt, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 0% per maand. Indien er na de 3 maanden niet wordt betaald kan hello energy de dienstverlening stopzetten en de eventuele hardware terugvorderen.
Garantie op hardware voor narrowcasting bedraagt 3 jaar on site.
Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, abonnement en overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen hello energy BV, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64546292 (“hello energy”) en diens opdrachtgever(s) en contractant(en) (“Wederpartij”), voor zover hiervan door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt van de hand gewezen.
blijven, toevoegen en opzeggen
De Overeenkomst tussen hello energy en opdrachtgever voor abonnementen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is per maand opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen.
Nieuwe modules en aanvullende producten / diensten kunnen per e-mail (hello@hello-energy.com) worden bijgevoegd aan deze overeenkomst onder dezelfde voorwaarden.
Opzegging kan schriftelijk (Marten Meesweg 8 – 10, 3068 AV Rotterdam) of of per e-mail. (goodbye@hello-energy.com). Opdrachtgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

 

specifieke bepalingen voor modules

module ‘check’:
hello energy krijgt toestemming om energiedata op te vragen bij netbeheerders, leveranciers en meetbedrijven van alle aansluitingen gekoppeld aan dit gebouw en bedrijf.
module ‘basic’:
Meetdienstcontracten kunnen worden aangepast indien een besparing kan worden gerealiseerd voor gelijkblijvende diensten. Tarieven gelden bij levering van data via bestaande slimme meters.
Energiedata wordt beschikbaar gesteld onder voorbehoud van wijzigingen door het meetbedrijf en / of de netbeheerder.
De energiebalans is gebaseerd op kengetallen; hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
Oplevering van basic geschiedt bij actieve datakoppeling met minstens één bron (elektriciteit, gas, warmte, koude, zon, etc).
module ‘narrowcasting’:
Bij het leasen van hardware blijft deze het eigendom van hello energy of haar geselecteerde partner.
De door hello energy geleverde mediaspelers zijn uitsluitend te gebruiken in combinatie met de hello energy tool.
specifieke bepalingen voor energie-inkoop
Voor het afsluiten van energie-inkoopcontracten geeft opdrachtgever een volmacht aan hello energy om namens hem te
handelen. Deze doorlopende volmacht aan hello energy geeft toestemming om uit naam van Wederpartij energiecontracten aan te gaan, te beheren en te beëindigen. Deze volmacht strekt zich uit
tot alle daden, inclusief beschikkingsdaden, die dienstig kunnen zijn tot het bereiken van de in deze overeenkomst vermelde resultaten, waaronder wordt verstaan:
• Inwinnen van inlichtingen bij de huidige leverancier over onder meer
de einddatum van de bestaande energiecontracten, de hoogte van de boete die de opdrachtgever verschuldigd is bij
opzegging van het bestaande leveringscontract en de tenaamstelling van het bestaande leveringscontract.
• Namens opdrachtgever opzeggen van het bestaande leveringscontract en opdrachtgever aansluiten bij het geldende collectieve aanbod, indien de overstapboete die is verschuldigd aan de huidige leverancier minder of gelijk is aan € 50 per contract.
• Opdrachtgever jaarlijks onder te brengen bij het nieuwe, op dat moment geldende collectieve aanbod. Indien het definitieve collectieve aanbod maximaal 5% afwijkt, is hello energy gemachtigd om de opdrachtgever aan te melden voor het definitieve collectieve aanbod.
• Aanpassingen maken in het netwerkcontract die directe kostenbesparingen opleveren.
Indien opdrachtgever het leveringscontract niet wil laten vernieuwen en beheren door hello energy heeft zij 3 dagen na het bekendmaking van de nieuwe (indicatieve) tarieven de tijd om leveringscontract af te wijzen.
Opzegging van een of meer modules heeft geen invloed op een leveringscontract en de vergoeding van hello energy hiervoor. Leveringscontracten lopen te allen tijde door tot het einde van de overeengekomen duur.

 

overige bepalingen
hello energy kan (delen van) haar dienstverlening laten uitvoeren door derden.
Aan door hello energy geleverde adviezen, tips en maatregelen kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele schade kan niet worden verhaald op hello energy.
Kostenberekeningen zijn een inschatting. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien één of meer bepalingen nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van toepassing. hello energy en opdrachtgever zijn verplicht om te onderhandelen over nieuwe vervangende bepalingen met hetzelfde doel en strekking als de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen hello energy en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen hello energy en de opdrachtgever voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam, Nederland.
Bij eventueel geschil verplichten hello energy en opdrachtgever zich voorafgaand aan het nemen van juridische stappen, tot één uur mediation afspraak op kantoor van hello energy of via een video-telefoon verbinding.
Opdrachtgever verklaart onder de opgegeven naam ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en dat hij/zij tekenbevoegd is.
verder geen kleine letters 😉

hello energy is a registered trademark.