Real value
for life

Case Study Bouwinvest office fund

Bouwinvest specialises in managing real estate portfolios for institutional investors. They are a world sector leader in BREEAM and GRESB with €14.1 billion (HY 2021) in assets within five Dutch property sector funds and three international real estate investment mandates in Europe, North-America and Asia-Pacific. Together with partners such as hello energy, they are committed to creating sustainable and liveable urban environments that generate stable income for their institutional investor clients, under their motto ‘Real value for life’.

The challenge

Bouwinvest is committed to developing Paris-proof portfolios by maximising energy efficiency using the leading standards of the WEii protocol of DGBC. Their Dutch office fund contains multi-tenant and mixed-use assets. Each of these spaces should be future-proof and contribute to the well-being of its stakeholders. hello energy provides a tool for Bouwinvest to create more awareness by:

Visualising the measures taken in the building to its visitors and tenants

Monitoring, comparing, and benchmarking energy performance on building and portfolio level

Creating a dialogue with stakeholders by communicating with actionable insights

“To ensure our long-term success, we must invest in what society needs. This is how we create a stable return for our shareholders.”

Dick van Hal, Chief Executive Officer

The solution

Engagement with tenants is crucial to Paris-proof buildings. They are demanding more insights on their own energy consumption, but are also more willing to commit to sustainability goals if they know how they can contribute. hello energy offers smart software that makes these insights more visual, understandable and creates a joint awareness among stakeholders with an interactive tool. In short, hello energy:

Enables alignment and engagement between all stakeholders

Stimulates tenants to contribute to reducing their own consumption

Combines insights with interaction between building owners and tenants

Provides attractive visual content on different devices

The results

With hello energy, Bouwinvest has the tools to create an instant dialogue with their stakeholders based on real-time data of their (office) buildings. We also jointly conducted a partner study among building visitors to measure the impact of our real estate engagement tool. It turns out that:

79% of the building occupants stated they are willing to participate in the sustainability initiatives of the building.

45% of the building occupants stated they felt activated to behave more sustainabily in the building.

45% of the building occupants had the impression that they were in an energy-efficient building.

“Our biggest challenge lies in making existing offices future-proof. hello energy helps us getting tenants and other stakeholders on board. Knowing the results of sustainable investments creates an enormous incentive to keep improving.”

Bas Jochims, Director Dutch Office & Hotel Investments

Interview Bouwinvest

Want to find out more?

Learn what hello energy can do for your unique case.

Echte waarde voor het leven

Case Study Bouwinvest office fund

Bouwinvest is gespecialiseerd in het beheren van vastgoedportefeuilles voor institutionele beleggers. Ze zijn een wereldmarktleider in BREEAM en GRESB met € 14,1 miljard (HY 2021) aan activa binnen vijf Nederlandse vastgoedsectorfondsen en drie internationale vastgoedbeleggingsmandaten in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. Samen met partners zoals hello energy zetten zij zich in voor het creëren van duurzame en leefbare stedelijke omgevingen die een stabiel inkomen genereren voor hun institutionele beleggersklanten, onder hun motto ‘Real value for life’.

De uitdaging

Bouwinvest streeft naar het ontwikkelen van Paris-proof portfolio’s door het maximaliseren van de energie-efficiëntie met behulp van de toonaangevende normen van het WEii-protocol van DGBC. Hun Nederlandse kantorenfonds bevat activa voor meerdere huurders en voor gemengd gebruik. Elk van deze ruimtes moet toekomstbestendig zijn en bijdragen aan het welzijn van haar stakeholders. hello energy biedt Bouwinvest een tool om meer bewustzijn te creëren door:

De maatregelen in het gebouw zichtbaar maken voor bezoekers en huurders

Monitoren, vergelijken en benchmarken van energieprestaties op gebouw- en portefeuilleniveau

Een dialoog creëren met belanghebbenden door te communiceren met bruikbare inzichten

“Om ons succes op lange termijn te verzekeren, moeten we investeren in wat de samenleving nodig heeft. Zo creëren we een stabiel rendement voor onze aandeelhouders.”

Dick van Hal, Chief Executive Officer

De oplossing

Betrokkenheid van huurders is cruciaal voor Parijs-proof gebouwen. Ze eisen meer inzicht in hun eigen energieverbruik, maar zijn ook meer bereid om zich in te zetten voor duurzaamheidsdoelen als ze weten hoe ze daaraan kunnen bijdragen. hello energy biedt slimme software die deze inzichten visualiseer,t begrijpelijker maakt en met een interactieve tool een gezamenlijk bewustzijn creëert bij stakeholders. Kortom, hello energy:

Maakt afstemming en betrokkenheid tussen alle belanghebbenden mogelijk

Stimuleert huurders om bij te dragen aan het verminderen van het eigen verbruik

Combineert inzichten met interactie tussen gebouweigenaren en huurders

Biedt aantrekkelijke visuele inhoud op verschillende apparaten

De resultaten

Met hello energy heeft Bouwinvest de tools in huis om op basis van realtime data van hun (kantoor)panden direct een dialoog aan te gaan met hun stakeholders. Ook hebben we gezamenlijk een partneronderzoek uitgevoerd onder gebouwbezoekers om de impact van onze real estate engagement tool te meten. Het blijkt dat:

79% van de gebouwgebruikers geeft aan bereid te zijn om deel te nemen aan de duurzaamheidsinitiatieven van het gebouw.

45% van de gebouwgebruikers geeft aan zich geactiveerd te voelen om zich duurzamer te gedragen in het gebouw.

45% van de gebouwgebruikers had de indruk zich in een energiezuinig gebouw te bevinden.

“Onze grootste uitdaging ligt in het toekomstbestendig maken van bestaande kantoren. hello energy helpt ons huurders en andere stakeholders aan boord te krijgen. Het kennen van de resultaten van duurzame investeringen creëert een enorme prikkel om te blijven verbeteren.”

Bas Jochims, Director Dutch Office & Hotel Investments

Interview Bouwinvest

Meer weten?

Ontdek wat hello energy kan betekenen voor jouw unieke case.