Visualising energy consumption in real-time

Case Study Prologis

Prologis is an owner, operator, and developer of industrial real estate, focused on global and regional markets across the Americas, Europe, and Asia. Prologis also owns land for development. They have a long longstanding commitment to ESG, developing buildings to recognize sustainability standards, and building capital-intensive, future-focused projects. In 2020, they’ve launched a comprehensive digital transformation and innovation strategy. This blueprint led to their partnership with hello energy, offering them a new innovative and integrated tool to visualize and communicate energy consumption and sustainability impact within its logistics buildings.

The challenge

With Prologis’ long-standing commitment to sustainable business practices, they needed a solution that could:

Measure and detect energy consumption, including any inconsistencies

Monitor, compare, and benchmark energy performance

Gather information for use in industry surveys and sustainable certification processes

Communicate building data to interested stakeholders

Accurate, complete, and transparent data tracking is incredibly important to our sustainability initiatives, as well as that of our customers, It allows us to credibly quantify performance and to track progress toward sustainability goals.

Ying Yu, Senior Vice President, ESG & Sustainability

The solution

With hello energy, Prologis can engage tenants and stakeholders to connect and create energy-positive buildings. Firstly, we collected, validated, and enriched sustainability data in eight different Prologis buildings in the Netherlands. This data came from energy meters and building management systems with data sensors.
We then connected this data in one central environment: our SaaS solution dashboard, accessible for the Prologis property team. Our solution also uses narrowcasting screens in the building to distribute the content to users such as the building’s occupants and visitors.
With this connected data now being in one place, Prologis can now use hello energy to tell engaging stories, give insight on their sustainable impact, and challenge to trigger behavioral change.

The results

The highly visual and immediate nature of the information that hello energy shows, advances the dialogue about sustainable practices and outcomes.

Access to real-time energy data

Dialogue on sustainable practices and outcomes

Engagement of stakeholders

Tangible data on impact progress

The Tool gives us the opportunity to communicate our sustainable ambition in an informative and attractive manner. Via a landing page, our customers have easy access to real-time energy data. Using this software also strengthens our ambition as a frontrunner in innovation.

Arthur van Kooij, Head of Project Management Northern Europe of Prologis

Want to find out more?

Learn what hello energy can do for your unique case.

Case Study Prologis

Energieverbruik in realtime visualiseren

Prologis is een eigenaar, exploitant en ontwikkelaar van industrieel vastgoed, gericht op wereldwijde en regionale markten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Prologis is ook eigenaar van grond voor ontwikkeling. Ze hebben een langdurige toewijding aan duurzaamheid, het ontwikkelen van en het bouwen van kapitaalintensieve, toekomstgerichte projecten. In 2020 hebben ze een uitgebreide digitale transformatie- en innovatiestrategie gelanceerd. Deze blauwdruk leidde tot hun samenwerking met hello energy en bood hen een nieuwe innovatieve en geïntegreerde tool om energieverbruik en duurzaamheidsimpact binnen hun logistieke gebouwen te visualiseren en te communiceren.

De uitdaging

Met de langdurige inzet van Prologis voor duurzame projecten hadden ze een oplossing nodig die:

Energieverbruik, inclusief eventuele inconsistenties, meet en detecteert

Energieprestaties bewaakt, vergelijkt en benchmarkt

Informatie verzamelt voor gebruik in sectoronderzoeken en duurzame certificeringsprocessen

Gebouwgegevens communiceren met geïnteresseerde belanghebbenden

Nauwkeurige, volledige en transparante gegevensregistratie is ongelooflijk belangrijk voor onze duurzaamheidsinitiatieven, evenals die van onze klanten.

Ying Yu, Senior Vice President, ESG & Duurzaamheid

De oplossing

Met hello energy kan Prologis huurders en stakeholders betrekken bij het realiseren van energiepositieve gebouwen. Ten eerste hebben we duurzaamheidsdata verzameld, gevalideerd en verrijkt in acht verschillende Prologis-gebouwen in Nederland. Deze gegevens waren afkomstig van energiemeters en gebouwbeheersystemen met datasensoren. Deze data hebben we vervolgens gekoppeld in één centrale omgeving: ons SaaS-dashboard, toegankelijk voor het vastgoedteam van Prologis. Onze oplossing maakt ook gebruik van narrowcasting schermen in het gebouw om de content te verspreiden onder gebruikers zoals de bewoners en bezoekers van het gebouw. Nu deze verbonden gegevens zich op één plek bevinden, kan Prologis nu hello energy gebruiken om boeiende verhalen te vertellen, inzicht te geven in hun duurzame impact en betrokkenen uitdagen om gedragsverandering teweeg te brengen.

De resultaten

De zeer visuele en onmiddellijke aard van de informatie die hello energy laat zien, bevordert de dialoog over duurzame praktijken en resultaten.

Toegang tot realtime energiegegevens

Dialoog over duurzame praktijken en resultaten

Betrokkenheid van belanghebbenden

Tastbare gegevens over de voortgang van de impact

Onze tool geeft ons de mogelijkheid om onze duurzame ambitie op een informatieve en aantrekkelijke manier uit te dragen. Via een landingspagina hebben onze klanten eenvoudig toegang tot realtime energiegegevens. Het gebruik van deze software versterkt ook onze ambitie als koploper op het gebied van innovatie.

Arthur van Kooij, Hoofd Projectmanagement Noord-Europa van Prologis

Meer weten?

Ontdek wat hello energy voor jouw unieke case kan betekenen.